کمسیون ملی ایران- یوسنکو

هشتاد و نهمین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هشتاد و نهمین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی برگزار شد

در این جلسه گزارش گروه تخصصی بررسی جایزه فردوسی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس پیشنهاد این گروه مقرر شد تا هیئتِ داوران جایزه فردوسی شامل هفت عضو باشد، به نحوی که چهار عضو از طرف مدیرکل یونسکو و از بین اعضای کمیته مشورتی بین‌المللی برنامه حافظه جهانی انتخاب و 3 نفر نیز از طرف کشورمان تعیین ‌شوند. در ضمن بر اساس پیشنهاد گروه تخصصی بررسی جایزه فردوسی، اتخاذ تصمیم در هیئت داوران منوط به موافقت پنج عضو از هفت عضو است، لذا شرایط به نحوی تنظیم شده تا موافقت نمایندگان کشورمان نیز برای هرگونه تصمیمی موثر و تعیین‌کننده باشد. کمیته ملی حافظه جهانی با تصویب گزارش گروه تخصصی مقرر کرد تا موافقت سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای تأمین هزینه‌های این جایزه برای پیگیری‌های بعدی به کمیسیون ملی یونسکو اعلام شود.
موضوع دوم دستورکار، برگزاری کارگاه آموزشی به منظور آشنایی کارشناسان کتابخانه‌ها و مراکز اسنادی کشور با برنامه حافظه جهانی بود که کمیته ملی مقرر کرد تا سازمان‌های ذی-ربط هرچه زودتر مقدمات برگزاری آن را فراهم کنند.
علاوه بر موارد فوق مقرر شد تا اعضای کمیته نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به پیش‌نویس توصیه‌نامه یونسکو راجع به حفاظت و دسترسی به میراث مستند اعلام کنند و دبیرخانه کمیته ملی نیز جلسه‌ای به منظور جمع‌بندی نظرات برگزار کند.

image_printچاپ
Web Analytics