کمسیون ملی ایران- یوسنکو

میانکاله - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

میانکاله

ذخیره گاه زیست‌کره ميانكاله

تاریخ اعلام: ۱۹۷۶

مساحت: ۶۸۸۰۰ هکتار

موقعيت: ذخيره گاه زيستكره ميانكاله از دو محيط آبي با وسعت ۴۵۰۰۰ هكتار شامل خليج و تالاب ميانكاله و خشكي با وسعت ۲۳۸۰۰ هكتار شامل شبه جزيره ميانكاله، ساحلي و جزاير كوچك است که ۸/۲ درصد مساحت کل استان مازندران را به خود اختصاص داده است. بخش خشكي با سيماي دشتي بصورت نوار باريكي از شمال به سواحل جنوب شرقي درياي خزر و از جنوب به آبهاي خليج و تالاب ميانكاله محدوده مي شود.

 

فعاليت های انسانی: دامداری، کشاورزی، صیادی، برداشت انار، طبیعت گردی، پژهشهای علمی، پرنده نگری، فعالیتهای تفرجی (پیاده روی، شنا) از اهم فعالیتهای انسانی در ذخیره گاه می باشند.

 

طبقه بندی حفاظتی: پناهگاه حيات وحش ميانكاله در سال ۱۳۴۸(۱۹۶۹ ميلادي) به عنوان منطقه حفاظت شده مصوب شوراي عالي شكاربانی و نظارت بر صيد سابق گرديد و در سال ۱۳۵۳ به پناهگاه حيات وحش ميانكاله ارتقاء يافت. همچنين به جهت برخورداري از معيارهاي كنوانسيون رامسر در سال ۱۳۵۴ نيز با تالابهاي همجوار با وسعت ۱۰۰۰۰۰ هكتار به عنوان يكي از سايتهاي كنوانسيون رامسر ثبت گرديد و متعاقب آن در سال ۱۳۵۵ به لحاظ وجود میراثهای فرهنگی، آثار و ابنیه های تاریخی و زیباشناختی موجود و برخورداری از معیارهای برنامه انسان و کره مسکون، به عنوان ذخيرگاه زيستكره در ليست شبكه جهاني ذخيره گاههاي زيستكره يونسكو ثبت گرديد.

خصوصیات اکولوژیکی: ذخيره گاه زيستكره ميانكاله زيستگاه زمستان گذراني و جوجه آوري انواع گوناگوني از پرندگان آبزي و كنارآبزي (Water Birds) كه نزديك به ۱۰۰ گونه مي باشد را شامل مي شود علاوه بر اين عرصه خشكي ميانكاله زيستگاه مهمي برای گونه هاي بومي قرقاول خزري و دراج  محسوب مي شود و در مجموع نزدیک به ۲۵۰ گونه پرنده خشکی زی و آبزی به صورت بومی و مهاجر در پناهگاه زیست می کنند که نزدیک به ۵۰ درصد پرندگان کشور را شامل می شود. بخش آبي ميانكاله نيز به جهت اينكه محل تخم ريزي، تكثير و نوزادگاه ماهيان بومي و تجاري درياي خزر همانند كپور، كفال، كلمه، سفيد و غيره مي باشد، از اهميت خاصي در حفظ ذخاير ماهيان درياي خزر برخوردار است.

تنوع گياهي در پناهگاه حيات وحش ميانكاله عليرغم كوچك بودن عرصه خشكي آن قابل توجه است. ۱۸۰ گونه گياهي در ذخیره گاه شناسايي شده است كه عمدتاً شامل Reed ,Mace Tamarix , Reedbeds , Rush , Sedge , Willow و انواع گونه هاي علفي همانندFestuca , Bromus , Dactylis , Cynodon  مي باشد. ضمن اينكه درختچه انار Punica.sp  بخش عمدهاي عرصه هاي خشكي پناهگاه را پوشانده اند.

تالاب و خلیج میانکاله مامن طيف وسيعي از پرندگان آبزي مهاجر، جوجه آور و حمايت شده از جمله فلامينگو، پليكان سفيد، پليكان خاكستري، قو كوچك، قوي گنگ، قوي فريادكش، اردك سرسفيد، غاز پيشاني سفيد كوچك، مرگوس بزرگ، سنقرتالابي، عقاب دریایی دم سفيد و پرندگان خشكي زي همانند قرقاول خزري، دراج و زنبورخوار، سنقر خاکستری، دلیجه، سنگ چشم محسوب مي گردد.

.

image_printچاپ
Web Analytics