کمسیون ملی ایران- یوسنکو

میانکاله - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

میانکاله

ذخیره گاه زیست‌کره ميانكاله

تاریخ اعلام: 1976

مساحت: 68800 هکتار

موقعيت: ذخيره گاه زيستكره ميانكاله از دو محيط آبي با وسعت 45000 هكتار شامل خليج و تالاب ميانكاله و خشكي با وسعت 23800 هكتار شامل شبه جزيره ميانكاله، ساحلي و جزاير كوچك است که 8/2 درصد مساحت کل استان مازندران را به خود اختصاص داده است. بخش خشكي با سيماي دشتي بصورت نوار باريكي از شمال به سواحل جنوب شرقي درياي خزر و از جنوب به آبهاي خليج و تالاب ميانكاله محدوده مي شود.

 

فعاليت های انسانی: دامداری، کشاورزی، صیادی، برداشت انار، طبیعت گردی، پژهشهای علمی، پرنده نگری، فعالیتهای تفرجی (پیاده روی، شنا) از اهم فعالیتهای انسانی در ذخیره گاه می باشند.

 

طبقه بندی حفاظتی: پناهگاه حيات وحش ميانكاله در سال 1348(1969 ميلادي) به عنوان منطقه حفاظت شده مصوب شوراي عالي شكاربانی و نظارت بر صيد سابق گرديد و در سال 1353 به پناهگاه حيات وحش ميانكاله ارتقاء يافت. همچنين به جهت برخورداري از معيارهاي كنوانسيون رامسر در سال 1354 نيز با تالابهاي همجوار با وسعت 100000 هكتار به عنوان يكي از سايتهاي كنوانسيون رامسر ثبت گرديد و متعاقب آن در سال 1355 به لحاظ وجود میراثهای فرهنگی، آثار و ابنیه های تاریخی و زیباشناختی موجود و برخورداری از معیارهای برنامه انسان و کره مسکون، به عنوان ذخيرگاه زيستكره در ليست شبكه جهاني ذخيره گاههاي زيستكره يونسكو ثبت گرديد.

خصوصیات اکولوژیکی: ذخيره گاه زيستكره ميانكاله زيستگاه زمستان گذراني و جوجه آوري انواع گوناگوني از پرندگان آبزي و كنارآبزي (Water Birds) كه نزديك به 100 گونه مي باشد را شامل مي شود علاوه بر اين عرصه خشكي ميانكاله زيستگاه مهمي برای گونه هاي بومي قرقاول خزري و دراج  محسوب مي شود و در مجموع نزدیک به 250 گونه پرنده خشکی زی و آبزی به صورت بومی و مهاجر در پناهگاه زیست می کنند که نزدیک به 50 درصد پرندگان کشور را شامل می شود. بخش آبي ميانكاله نيز به جهت اينكه محل تخم ريزي، تكثير و نوزادگاه ماهيان بومي و تجاري درياي خزر همانند كپور، كفال، كلمه، سفيد و غيره مي باشد، از اهميت خاصي در حفظ ذخاير ماهيان درياي خزر برخوردار است.

تنوع گياهي در پناهگاه حيات وحش ميانكاله عليرغم كوچك بودن عرصه خشكي آن قابل توجه است. 180 گونه گياهي در ذخیره گاه شناسايي شده است كه عمدتاً شامل Reed ,Mace Tamarix , Reedbeds , Rush , Sedge , Willow و انواع گونه هاي علفي همانندFestuca , Bromus , Dactylis , Cynodon  مي باشد. ضمن اينكه درختچه انار Punica.sp  بخش عمدهاي عرصه هاي خشكي پناهگاه را پوشانده اند.

تالاب و خلیج میانکاله مامن طيف وسيعي از پرندگان آبزي مهاجر، جوجه آور و حمايت شده از جمله فلامينگو، پليكان سفيد، پليكان خاكستري، قو كوچك، قوي گنگ، قوي فريادكش، اردك سرسفيد، غاز پيشاني سفيد كوچك، مرگوس بزرگ، سنقرتالابي، عقاب دریایی دم سفيد و پرندگان خشكي زي همانند قرقاول خزري، دراج و زنبورخوار، سنقر خاکستری، دلیجه، سنگ چشم محسوب مي گردد.

.

image_printچاپ
Web Analytics