کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی کتاب کاتای تی تیا - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی کتاب کاتای تی تیا

از گروه زبان های فوق، زبان اچامی در محدوده مناطق جنوب استان فارس و بخش های غربی استان هرمزگان رایج است. افرادی که به این زبان سخن می گویند، در مناطق جنوبی ایران که از تراکم جمعیتی پایینی برخوردار است، ساکن هستند و در نتیجه، افرادی که به این زبان سخن می گویند از جمعیت بالایی برخوردار نیستند.
در عصر ارتباطات که دنیا به دهکده کوچک جهانی مبدل شده است، وسایل ارتباط جمعی هجوم همه جانبه-ای را علیه فرهنگ های محلی و زبان هایی که افراد اندکی به آن سخن می گویند، آغاز کرده اند. این شرایط دشوار، اچامی زبانان را وادار به ترک زبان مادری خود کرده است. بسیاری از آنها در شهرها با کودکان خود به زبان فارسی سخن می گویند و نسل جدید غالباً قادر به سخن گفتن به زبان نیاکان خود نیستند. این امر، بقاء زبان آچامی را به صورت بسیار جدی به خطر انداخته است.
آقای مهندس  عبدالله خضری که اهل جنوب فارس است، با احساس خطر انقراض این زبان، سال های زیادی از عمر خود را صرف تهیه دو کتاب با کمک خانم فاطمه خضری و شادروان مصطفی خضری کرده  است.
کتاب کاتای تی تیا در سه بخش به رشته تحریر درآمده است. بخش نخست: نگارش قصه ها به زبان فارسی، بخش دوم: نگارش ده مورد از قصه هایی به گویش اوزی و بخش سوم: جملات به زبان فارسی و معادل آنها به گویش اوزی.

image_printچاپ
Web Analytics