کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی كمیته ملی آب‌شناسی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی كمیته ملی آب‌شناسی

كمیته ملی آب‌شناسی ایران به دنبال برنامه دهه بین‌المللی آب‌شناسی بین سال‌های 1344 تا 1354 و به توصیه یونسكو پی‌ریزی و با تصویب هیأت وزیران در بیست و نهم شهریور 1366، مجدداً فعالیت این كمیته‌ ملی از سر گرفته شد. در این كمیته صاحب‌نظرانی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های كشور عضویت دارند كه با هدف آن كمك به گسترش فعالیت و ارتقای فرهنگ و دانش و فناوری در زمینه علوم و مهندسی آب كشور و همچنین توسعه ارتباطات، همكاری، هماهنگی و مشاركت دستگاه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی كشور و سایر برنامه‌های مربوط به آب‌شناسی در یونسكو در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی فعالیت می‌كنند.

image_printچاپ
Web Analytics