کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مصاحبه کوتاه تلویزیونی دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ايران با موضوع میراث فرهنگی، گردشگری و مقوله حفاظت از آثار - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مصاحبه کوتاه تلویزیونی دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ايران با موضوع میراث فرهنگی، گردشگری و مقوله حفاظت از آثار

مصاحبه کوتاه تلویزیونی دکتر عبدالمهدي مستکین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ايران

شبکه استانی اصفهان

برنامه کاشانه، دیار کاشان

موضوع: میراث فرهنگی، گردشگری و مقوله حفاظت از آثار

 

image_printچاپ

Web Analytics