مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی

جهانی‌‌شدن، مهاجرت‌های بین‌المللی، توسعه‌ شهرها، تغییرات پُرشتاب، بروز تنش‌های قومی و منطقه‌ای از مهم‌ترین واقعیات جهانِ در حال تحول امروز است. برای مقابله با این چالش‌های اجتماعی، برنامه «مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی یونسكو» موضوع‌هایی مانند دموكراسی، توسعه ‌شهرها، ورزش، مهاجرت‌های بین‌المللی، بررسی مسائل زنان و کودکان سرپرست خانواده، پیوند بین پژوهش و سیاست‌گذاری‌ اجتماعی را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.
خلاصه فعالیت‌های كمیسیون ملی یونسکو در چارچوب برنامه فوق عبارت است از: برگزاری كارگاه میان‌منطقه‌ای رسانه‌ها و جامعه مدنی با شرکت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و مدیران رسانه‌های كشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و عرب (تهران، 1380)، برگزاری كارگاه ملی آموزش مدیریت پایدار شهرها با شرکت شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرها (تهران، 1380)، استقبال از فعالیت‌ها و هماهنگی‌هایی برای پیشبرد وظایف و مسئولیت‌های ایران به عنوان نایب ‌رئیس شورای منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه بین‌المللی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST) و به عنوان یكی از اعضای شورای بین دولتی این برنامه در سال‌های 1381 و 1384، همكاری در برگزاری همایش شهر و توسعه اجتماعی محله‌ای (تهران، 1387)، برگزاری میزگرد تخصصی ساماندهی و توانمندسازی كودكان كار و خیابان (تهران، 1387) و اجرای طرح تأسیس بانك مشكلات اجتماعی كودكان (كودكان كار، كودكان خیابان، بهره‌كشی از كودكان و …)، برگزاری نشست زنان و تقارب فرهنگ‌ها با همکاری گروه فرهنگ کمیسیون ملی و انجمن جامعه شناسی زنان (تهران، 1389)، مشارکت در برگزاری کنفرانس توسعه اجتماعی (دانشگاه کاشان، 1389)، مشارکت در برگزاری اولین سمینار کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار (تهران، 1389)، حمایت از دومین جشنواره پژوهش‌های تجربی ابوریحان بیرونی، حمایت از چهارمین همایش فرزندان انقلاب (تهران، 1389)، بررسی و پیگیری کرسی پیشنهادی دانشگاه تهران با عنوان «جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: تجاری‌سازی فناوری و تکنولوژی» برای نهایی‌شدن کرسی، برگزاری سمینار «مسئولیت اجتماعی سازمان محور بنیادین توسعه پایدار» با همکاری آکادمی توف – ایران و آلمان (تهران، 1390)، همکاری در برگزاری «همایش ملی عمران و توسعه شهری» با مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان (اصفهان، 1390)، همکاری در برگزاری «ششمین همایش مدیریت سبز» با انجمن مدیریت سبز ایران و بنیاد جهانی انرژی (تهران، 1390)، همکاری در برگزاری کنفرانس بین‌المللی آموزش و جهانی شدن (تهران، 1391)، آماده سازی مقدمات برگزاری کنفرانس منصقه ای توسعه پایدار شهری، عدالت اجتماعی و نقش جوانان (1391)، حمایت از برگزاری همایش روز جهانی غذا (مشهد، 1391)،پروژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در میبد، یزد (بهمن و اسفند 92)، روز جهانی زن (اسفند 92)، جشنواره سلامت دانش‌آموزی (اردیبهشت 93)، نمایشگاه نقاشی کودکان استثنایی (مرداد 93)، برگزاری روز علم با همکاری انجمن ترویج علم (آبان 92 و آبان 93)، سلسله کارگاه¬های توانمندسازی زنان در اصفهان (آذر، بهمن و اسفند 93)، روز جهانی علم در کرسی حقوق بشر (آبان 93)، روز جهانی علم برای صلح و توسعه با همکاری بنیاد پروفسور حسابی (آبان 93)، کارگاه توانمندسازی زنان (بهمن 93)، کارگاه چشم‌انداز توسعه پایدار، رشت (اسفند 93)، کارگاه توانمندسازی زنان (اسفند 93)، روز جهانی زن (اسفند 93).