کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مجموعه برگزیده نقشه‌های دوره قاجار ایران(1392) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مجموعه برگزیده نقشه‌های دوره قاجار ایران(1392)

مجموعه برگزیده نقشه هاي دوره قاجار ایران ( 1193 تا 1344 ه ق)
محل نگهداري اثر: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
تاریخ ثبت اثر در فهرست حافظه جهانی یونسکو: سال 1392
این مجموعه شامل 500 نقشه دست نگار و یا چاپ سنگی دوره قاجار است که با استفاده از شاخص هاي رایج اندازه گیري در آن
زمان مانند ذرع و فرسنگ، شامل موضوعاتی چون نقشه هایی از شهر و آبادي هاي مختلف، منابع آب و روش هاي انتقال آن،
خطوط مرزي و نقشه مناطق مختلف ایران (که در برخی موارد از ایران جدا یا تغییر نام داده اند) می باشد. از آن جا که این
مجموعه، مستند مهمی براي مطالعات تحولات تاریخی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی ایران و منطقه در جغرافیاي جهانی به
شمار می آید، از ارزش خاصی برخوردار است.
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه در حال حاضر با دارا بودن بیش از 6000 نقشه و 100 جلد اطلس یکی از
آرشیوهاي غنی نقشه در کشور محسوب می شود و طبق اظهار نظر کارشناسان این مرکز، به دلیل اینکه این نقشه ها تاکنون از
سوي کشورهاي منطقه و در کتاب ها و اطلس هاي موجود گزارش نشده، منحصر به فرد می باشد.

جهت دانلود کلیک نمایید

image_printچاپ

Web Analytics