کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی(1388) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی(1388)

عنوان اثر: مجموعه اسناد تشکیلات اداري آستان قدس رضوي
محل نگهداري اثر: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان قدس رضوي
تاریخ ثبت اثر در حافظه جهانی یونسکو: 1388
اهمیت اثر: آستان قدس رضوي از قدیمی ترین و بزرگ ترین مراکز خیریه در دنیاست که تاریخ نگهداري
اسناد و مدارك آن به 327 قمري برمی گردد. در اوایل دوره صفویه به دلیل افزایش وقف ها و مزارع و نیاز به
یک نظام مدیریتی گسترده تر، تشکیلات اداري این مرکز بزرگ خیریه از صورت ساده اولیه به مجموعه اي
بزرگ اداري گسترش یافت. این اسناد، مجموعۀ اسناد تشکیلات اداري این نهاد بزرگ وقفی در دوره صفویه
است. این مجموعه مشتمل بر 69 هزار صفحه و مربوط به سال هاي 1000 قمري تا 1148 قمري است.
مجموعه اسناد دوره صفویه آستان قدس در برگیرنده اطلاعات اداري، اجتماعی، اقتصادي، کشاورزي است که
تصویري از مشهد در خراسان بزرگ و حیات اجتماعی دوره صفویه ارائه می دهد. براي شناخت زندگی
اجتماعی مردم در عصر صفویه، مطالعه این اسناد ضروري و حیاتی است.

جهت دانلود کلیک نمایید

image_printچاپ

Web Analytics