کمیته‌های ملی حوزه فرهنگ

كمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی با هدف بررسی و اظهار نظر پیرامون راهبرد میان‌مدت، برنامه‌های دوساله، فعالیت‌ها و برنامه‌های بین‌المللی یونسكو در زمینه حفاظت میراث فرهنگی (مادی- معنوی) و طبیعی، تبادل آرا و ارائه نظرات مشورتی درباره مسائل و موضوع‌های مربوط به حفظ و معرفی میراث فرهنگی و طبیعی كشور به مقامات ذی‌ربط و همچنین تسهیل زمینه‌های مشاركت نهادها و كارشناسان ایرانی در مجامع و گردهمایی‌های زیرمنطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی میراث فرهنگی تشکیل شده است. در این كمیته اعضای حقوقی (نمایندگان تام‌الاختیار نهادها) و حقیقی (شخصیت‌ها و كارشناسان حوزه میراث فرهنگی) از نهادها و سازمان‌های مربوط به امور فرهنگی كشور عضویت دارند.