فرهنگ پخت نان لواش به عنوان نمادی از تقارب میان فرهنگ ها در فهرست مواریث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسید

Print Friendly, PDF & Email

در یازدهمین اجلاس کمیته بین الدول میراث ناملموس یونسکو ” فرهنگ پخت نان لواش ” به عنوان دومین پرونده چند ملیتی ایران و یازدهمین اثر میراث ناملموس جهانی ایران در یونسکو به ثبت رسید .

دکتر فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اهیمت این ثبت که باعث تقویت بسترهای تقارب فرهنگ ها میان کشورهای منطقه آسیای غربی و قففاز شده است افزود  : این پرونده به طور مشترک بین کشورهای ایران ، آذربایجان ، قزاقستان ، قرقیزستان و ترکیه ثبت شده است .

پیش تر و در سال ۲۰۱۴ کشور ارمستان مبادرت به ثبت ” نقش فرهنگی نان لواش ” شده بود لیکن به جهت تقاضای سایر کشورهای منطقه که فرهنگ پخت نان لواش را به عنوان بخشی از هویت ناملموس خویش تلقی می کنند ؛و  به پشنهاد دبیرخانه یونسکو ، ایران به عنوان کشور مورد وثوق و هماهنگ کننده این پرونده چندملیتی همانند نوروز انتخاب شد و درنهایت پرونده ” فرهنگ پخت نان لواش با مشارکت کشورهای مزبور به ثبت رسید .

احمد جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونسکودر سخنرانی  خود با هدف تقویت همدلی و همراهی کشورهای جهت پیوستن به این پرونده چند ملیتی اظهار داشت که  “نان  خوردن با هم ” در فرهنگ ما معنایی وسیع تر از تغذیه دارد؛ چون اسباب نزدیکی مردمان، باورها و اقوام می شود و هم سفره شدن یک ارزش معنوی است.
وی با اشاره به جمله زیبای شیخ ابوالحسن خرقانی که ١١٠٠ سال پیش گفته است “هر که در این سرای درآید، نانش  دهید و از ایمانش نپرسید که آنکه نزد حق تعالی به جان ارزد بر خوان ابوالحسن به نانی ارزد”، بر اهمیت نان خوردن با هم و هم سفره شدن به عنوان یک ارزش معنوی تأکید کرد.

شایان ذکر است با ثبت  فرهنگ پخت نان لواش تعداد آثار ثبت شده میراث ناملموس جهانی ایران به ۱۱ اثر رسید .

Web Analytics