کمسیون ملی ایران- یوسنکو

شیوه‌نامه اعطای لوگوی کمیسیون ملی یونسکو به کنفرانسها، همایشها، کتاب و ... - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

شیوه‌نامه اعطای لوگوی کمیسیون ملی یونسکو به کنفرانسها، همایشها، کتاب و …

 مجوز استفاده از  لوگوی کمیسیون ملی یونسکو (که از این به بعد کمیسیون نامیده می شود) با هدف حمایت معنوی از برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی (در سطح ملی یا بین المللی) و در راستای اهداف کمیسیون ملی یونسکو به جهت کمک به ارتقاء سطح علمی، فرهنگی و آموزشی موضوع مورد نظر و  پس از رعایت مواد زیر (و در صورت لزوم عقد قرارداد) به مجری برنامه (که از این پس مجری نامیده می شود) اعطا می شود. مسئولیت حقوقی و حقیقی اجرای مناسب برنامه ها و نظارت بر محتوای ارائه شده بر عهده مجری است.

ماده ۱ـ مجری درخواست کتبی خود را جهت دریافت مجوز استفاده از لوگوی کمیسیون به همراه مستندات شامل: اهداف و محتوای برنامه، زمان، مکان، مشخصات مجری و اعضاء کمیته علمی، حامیان، حداقل ۲ ماه قبل از شروع برنامه به کمیسیون ارسال می کند.

تبصره: در شرایط خاص که کمتر از ۲ ماه به اجرای برنامه باقی مانده باشد، با ذکر دلایل توجیهی کتبی از طرف مجری، تصویب شورای مدیران کمیسیون ضروری است.

ماده ۲ـ کمیسیون درخواست مجری را بررسی و در صورت انطباق با اهداف و برنامه های خود، به کارگروه داوری (شامل: مدیر کل کمیسیون ملی، معاون اجرایی و مدیر گروه مربوطه) ارائه می کند. مجوز استفاده از لوگو تنها پس از تصویب کارگروه داوری صادر می شود.

ماده ۳ـکمیسیون ملی یونسکو، برای هماهنگی برنامه کنفرانس یا  همایش هایی که مورد حمایت معنوی قرار می دهد،  با اهداف، اسناد، سیاست ها و برنامه های یونسکو،  افراد مورد نظر خود را برای عضویت در شورای سیاست گذاری، کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس (یا همایش) به مجری معرفی خواهد کرد.

ماده ۴ـ اعطای مجوز استفاده از لوگوی کمیسیون ملی یونسکو  به کتاب: مجوز استفاده از لوگو ی کمیسیون پس از ارزیابی کتاب توسط کارگروه داوری و تصویب نهایی شورای انتشارات، بر اساس قراردادی که تنظیم خواهد شد،  اعطای می شود. شورای انتشارات مسئول تهیه شیوه نامه و  شاخص های ارزیابی و همچنین انتخاب اعضای کارگروه داوری، بر اساس موضوع هر کتاب، است.

ماده ۵ـ فایل الکترونیکی لوگوی کمیسیون به همراه نامه رسمی اعطای مجوز استفاده از لوگوی کمیسیون برای مجری ارسال خواهد شد. مجری موظف است بر اساس قراردادی که تنطیم خواهد شد، بدون دخل و تصرف در لوگوی کمیسیون آنرا در اسناد کنفرانس مانند: پوستر، فراخوان، سایت، CD  مقاله نامه همایش مورد نظر یا جلد کتاب مربوطه درج نماید.

توجه:  بدیهی است اعطای مجوز استفاده از لوگوی کمیسیون تنها در همان برنامه مورد درخواست و زمان مقرری که در ماده ۱ این شیوه نامه مشخص شده است (و  طی نامه رسمی کمیسیون به مجری ابلاغ می شود) اعتبار دارد و برای سایر برنامه ها  درخواست مجدد از طرف مجری و انجام مراحل ارزیابی و صدور مجوز کمیسیون ضروری است. بدیهی است هرگونه استفاده از لوگوی کمیسیون بدون اخذ مجوز و انجام روند قانونی، تخلف محسوب شده و قابلیت پیگرد قانونی دارد.

این شیوه نامه در جلسه شورای مدیران کمیسیون ملی یونسکو که در تاریخ ۷/۱۰/۹۴ برگزار شد، در ۵ ماده و ۱ تبصره، به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. هرگونه تغییر و اصلاح در این شیوه نامه باید به تصویب شورای مدیران کمیسیون برسد.

image_printچاپ
Web Analytics