کمسیون ملی ایران- یوسنکو

شورای مدیران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

شورای مدیران کمیسیون ملی یونسکو که به ریاست دبیرکل آقای دکتر حجت‌الله ایوبی می‌باشد متشکل است از 8 نفر از مدیران کمیسیون ملی یونسکو که به طور مرتب و هفتگی در دفتر دبیرکل ، تشکیل می‌شود.

اعضای شورای مدیران

1– آقای دکتر حجت‌الله ایوبی: دبیرکل

2- خانم لیلا افاضل: مشاوراجرایی

3– خانم دکتر محدثه محب حسینی: مدیر گروه آموزش

4– خانم دکتر مهین گزانی: مدیر گروه علوم طبیعی

5– خانم دکتر شیدا مهنام: مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی

6– آقای دکتر عبدالمهدی مستکین: مدیر گروه فرهنگ

7- آقای دکتر فرهاد اعتمادی: مدیر گروه ارتباطات و اطلاعات

Web Analytics