کمسیون ملی ایران- یوسنکو

شورای مدیران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

شورای مدیران کمیسیون ملی یونسکو که به ریاست دبیرکل آقای دکتر حجت‌الله ایوبی می‌باشد متشکل است از ۸ نفر از مدیران کمیسیون ملی یونسکو که به طور مرتب و هفتگی در دفتر دبیرکل ، تشکیل می‌شود.

اعضای شورای مدیران

۱– آقای دکتر حجت‌الله ایوبی: دبیرکل

۲- خانم لیلا افاضل: مشاوراجرایی

۳– خانم دکتر محدثه محب حسینی: مدیر گروه آموزش

۴– خانم دکتر مهین گزانی: مدیر گروه علوم طبیعی

۵– خانم دکتر شیدا مهنام: مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی

۶– آقای دکتر عبدالمهدی مستکین: مدیر گروه فرهنگ

۷- آقای دکتر فرهاد اعتمادی: مدیر گروه ارتباطات و اطلاعات

Web Analytics