کمسیون ملی ایران- یوسنکو

شورای مدیران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران Spamcheckr.com
This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

شورای مدیران کمیسیون ملی یونسکو که به ریاست دبیرکل آقای دکتر سعدالله نصیری قیداری می‌باشد متشکل است از ۸ نفر از مدیران کمیسیون ملی یونسکو که به طور مرتب و هفتگی در دفتر دبیرکل ، تشکیل می‌شود.

اعضای شورای مدیران

۱– آقای دکتر سعدالله نصیری قیداری: دبیرکل

۲– اقای دکتر سیامک خادمی: معاون

۳- خانم لیلا افاضل: مشاوراجرایی

۴– خانم دکتر محدثه محب حسینی: مدیر گروه آموزش

۵– خانم دکتر مهین گزانی: مدیر گروه علوم طبیعی

۶– خانم دکتر شیدا مهنام: مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی

۷– آقای دکتر عبدالمهدی مستکین: مدیر گروه فرهنگ

۸- آقای دکتر فرهاد اعتمادی: مدیر گروه ارتباطات و اطلاعات

Print Friendly, PDF & Email
Web Analytics