کمسیون ملی ایران- یوسنکو

شاهنامه بایسنقری(1386) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

شاهنامه بایسنقری(1386)

عنوان اثر: شاهنامه بایسنقري
صاحب اثر: ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی ( 1020 941 میلادي)
محل نگهداري اثر: کاخ موزه گلستان
تاریخ ثبت اثر در حافظه جهانی یونسکو: سال 1386
اهمیت اثر: شاهنامه بایسنقريیکی از مهمترین آثار کلاسیک به زبان فارسی است. از ویژگیهاي این اثر این
است که هر چند در زمان خلق آن زبان عربی در علوم و ادبیات کاربرد داشت، اما فردوسی فقط زبان فارسی را
به کار برد. بنابراین به احیا و حفظ این زبان کمک شایانی کرد.
شاهنامه بایسنقري در میان شاهنامههاي مصور بسیار زیادي که در کتابخانهها و موزههاي جهان موجود است،
یکی از نامورترین آنها می باشد. چند ویژگی، این کتاب را از سایر نسخ مشهور متمایز میکند. مهمترین امتیاز،
کامل و دستنخورده بودن آن در میان شاهنامههاي مشهوري همچون شاهنامه دموتو شاهنامه شاه طهماسبی
است.
دیگر آن که نگارگري، تذهیب و تجلید و دیگر آرایههاي کتاب نیز به استادي تمام انجام شده است و سومین
امتیاز این نسخه، وجود مقدمهاي است که براي نخستین بار بر این شاهنامه افزودهاند. ظاهراً به دستور
بایسنقرمیر ا ز، دستنویسهاي متعددي از شاهنامه گردآوري شد و مقدمهاي مفصل با تلفیق مقدمههاي پیشین،
در این شاهنامه و نسخههاي دیگر همزمان آن نوشته شد.

جهت دانلود کلیک نمایید

image_printچاپ

Web Analytics