کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین نشست طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی، برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین نشست طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی، برگزار می‌شود

سومین نشست طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی با محوریت (سویه‌ای کاربردی در مسیر خردمندانه زیستن) و سخنرانی دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار می‌شود.

شایان ذکر است که این نشست، 25 دی 1396، از ساعت 15 الی 17 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر در لوح برنامه، مندرج است.

image_printچاپ
Web Analytics