کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین نشست سعدی در آیینه زندگی و بالندگی، برگزار می شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین نشست سعدی در آیینه زندگی و بالندگی، برگزار می شود

مرکز اسناد فرهنگی آسیا بر مبنای برنامه راهبردی پنج ساله (صلح و جهان عاری از خشونت)، سومین نشست از سلسله نشست های سعدی در آیینه زندگی و بالندگی را برگزار می کند.
در این نشست، دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، به سخنرانی درباره حکمت های عملی شیخ اجل سعدی در نفی خشونت و افراطی گری، با عنوان «زیستن خردمندانه در صلح»، می پردازد.
لازم به ذکر است که این نشست، یکشنبه ۷ خرداد۱۳۹۶، از ساعت ۱۰ الی ۱۲، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت، برگزار می شود.

image_printچاپ
Web Analytics