Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (1)

سومين نشست از پانزهمين دوره کميته ملی آب‌شناسی ۷/۲/۹۵ برگزار شد

Print Friendly, PDF & Email

سومین جلسه از پانزدهمین دوره کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو ۷/۲/۹۵ در وزارت نیرو تشکیل شد. در این جلسه که به ریاست آقای مهندس میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و با حضور نمایندگان سازمان های عضو برگزار شد آئین نامه کمیته به بحث گذاشته شد و بخش عمده آن بازنگری و ویرایش شد. در این نشست همچنین در خصوص نحوه حضور کشورمان در بیست و دومین نشست شورای بین الدول برنامه بین المللی آبشناسی که ۱۳ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ در مقر یونسکو در پاریس برگزار می شود اتخاذ تصمیم شد.

Web Analytics