کمسیون ملی ایران- یوسنکو

درباره کمیسیون ملی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

درباره کمیسیون ملی یونسکو

کمیسیون ملی یونسکو – ایران پس از پذیرش عضویت ایران در یونسکو، با تصویب مجلس شورای ملی وقت، در سال 1327 تشکیل شد. این کمیسیون برای تعیین اهداف، شرح وظایف و ارکان خود، اساسنامه‌ای را در سیزده ماده تنظیم کرد که بنا به پپشنهاد وزیر فرهنگ، در چهاردهم اردیبهشت 1328 هیئت وزیران به تصویب رسید. این اساسنامه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و اساسنامه اصلاحی در هفده ماده و چهار تبصره پس از تأیید شورای عالی كمیسیون، از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به هیئت دولت تقدیم شد و در بیست و نهم شهریور 1366 به تصویب رسید.

image_printچاپ
Web Analytics