دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مراسم تودیع و معارفه دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد