کمسیون ملی ایران- یوسنکو

جایزۀ یونسکو / اورئال برای زنان دانشمند - 2018 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جایزۀ یونسکو / اورئال برای زنان دانشمند – 2018

جایزۀ یونسکو / اورئال برای زنان دانشمند – 2018 با تمرکز بر پژوهش ها و دست آوردهایی در حوزه های محیط زیست و علوم زیستی.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.unesco.org/fileadmin/multimedia/FIELD/Apia/pdf/Rules.pdf
از متقاضیان تقاضا می شود اطلاعات مربوط را به ایمیل science@irunesco.org ارسال نمایند

image_printچاپ
Web Analytics