کمسیون ملی ایران- یوسنکو

توسعه گردشگری پایدار - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

توسعه گردشگری پایدار

گردشگری پایدار ابزار قدرتمندی برای رشد اقتصادی، فقرزدایی، حفظ منابع و ذخایر طبیعی و فرهنگی و ترویج و تقویت تفاهم و احترام متقابل میان ملت‌ها و جوامع محسوب می‌شود. در قالب برنامه فرارشته‌ای یونسكو با عنوان «فقرزدایی به‌ویژه فقر مفرط در برنامه فرهنگ سازمان»، طرح بین‌المللی توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی مناطق كوهستانی آسیای میانه و جنوبی به منظور فقرزدایی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت و حفظ میراث فرهنگی و چشم‌اندازهای طبیعی از سال 2001 آغاز شد و تا پایان سال 2007 ادامه یافت. طرح آزمایشی توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی «ماسوله» توسط كمیسیون ملی یونسكو با همكاری مقامات محلی در چارچوب طرح بین‌المللی فوق انجام شد.

علاوه بر اقدامات زیربنایی مانند بازسازی و مرمت خانه‌های قدیمی و تبدیل تعدادی از آنها به اقامتگاه، پاكسازی زیست‌محیطی، ساماندهی معابر شهری، تأسیس موزه مردم‌شناسی، بهبود وضعیت خانه‌های محلی و هتل‌های موجود، تجهیز كتابخانه و برنامه‌های آگاه‌سازی، فعالیت‌های زیر نیز انجام شده است:
برگزاری ششمین كارگاه منطقه‌ای طرح بین‌المللی توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی مناطق كوهستانی آسیای میانه و جنوبی یونسكو (ماسوله، 1383)، برگزاری دوره‌های آموزشی «توانمندسازی جوانان ماسوله» (ماسوله، 1385)، نشست ارزیابی طرح توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی ماسوله (تهران، 1387).

image_printچاپ

Web Analytics