توانمندسازی

توانمندسازي، یکی از اولویتهای سازمان جهانی یونسکو در برنامه های مختلف راهبردی بین المللی همچون برنامه بین المللی مدیریت دگرگونی های اجتماعی (MOST) می باشد. توانمندسازی به‌معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر می باشد و این یعنی فراهم آوردن فضایی برای افراد برای خلاقیت و نوآوری در تفکرات و ایده های مطلوب و عملیاتی نمودن این تفکرات که این فرآیند با مهارت آموزی، توزیع عادلانه منابع، اقتدار و فرصت سازی و انگیزه بخشی در راستای ارتقای مسئولیت پذیری صورت خواهد پذیرفت.