کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی علوم پایه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی علوم پایه

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱جناب آقای دکتر علی­اکبر صالحیرئیس سازمان انرژی اتمی
۲جناب آقای دکتر سیدامیرمحسن ضیاییرئیس هلال احمر و معاون اسبق وزارت بهداشت
۳جناب آقای دکتر سعید سهراب­پورقائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان
۴جناب آقای دکتر یوسف ثبوتیرئیس گروه علوم پایۀ فرهنگستان علوم (رئیس کمیته)
۵جناب آقای دکتر مرتضی براریمعاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶جناب آقای دکتر علی­اکبر موسوی موحدیکرسی بیوفیزیک دیابت و نماینده دانشگاه تهران (نایب رئیس کمیته)
۷جناب آقای دکتر محی­الدین بهرام محمدیانوزارت آموزش و پرورش
۸جناب آقای دکتر حسین غریبیعضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۹جناب آقای دکتر مهدی بهزادعضو پیوستۀ فرهنگستان و استاد بازنشسته دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)
۱۰جناب آقای دکتر مهدی کشمیریرئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
۱۱جناب آقای دکتر ابراهیم خداییمعاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
۱۲جناب آقای دکتر غلامرضا گرایی­نژادمدیرکل دفتر برنامه­ریزی فرهنگی و آموزشی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
۱۳سرکار خانم دکتر نسرین معظمیسازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران (نایب رئیس کمیته)
۱۴جناب آقای دکتر محمد رحیمیانمعاون پژوهشی دانشگاه تهران
۱۵جناب آقای دکتر مجتبی شمسی­پورعضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۶جناب آقای دکتر حسین عسگریان ابیانهمعاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه امیرکبیر و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۷جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبالپارک­های علم و فناوری، عضو حقیقی
۱۸جناب آقای دکتر احمد غلامیعضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
۱۹جناب آقای دکتر حسن ظهورعضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
۲۰سرکار خانم دکتر مهین گزانیرئیس ادارۀ علوم کمیسیون ملّی یونسکو – ایران (دبیر کمیته)

 

Web Analytics