بیانیه نهائی نشست عالی رتبه مشورتی در زمینه آموزش ۲۰۳۰

 آموزش، پیشران ‌اصلی توانمندسازی اجتماعی و توسعة پایدار اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. با در نظرگرفتن نقش محوری آموزش در دستور کار ۲۰۳۰ توسعة پایدار ملل متحد، و با توجه به اینکه اجرای موفق دستورکار آموزش ۲۰۳۰ در سطح ملی به جلب مشارکت گسترده و نظام‌مند و ایجاد هماهنگی در میان بخش‌های متعدد و طیف گسترده‌ای از عاملان و ذینفعان بستگی دارد. ما، سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، محققان و کارشناسان حوزة آموزش و آموزش‌عالی، اشتغال و توسعه و اعضای کارگروههای تخصصی تدوین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ که در نشست عالی‌رتبة مشورتی در زمینه آموزش ۲۰۳۰ که به مناسبت رونمائی از سند ملی آموزش۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۵ در تهران در مجموعة فرهنگی تلاش برگزار شد، گرد آمده‌ایم، موارد زیر را به نهادهای کلان سیاست‌گذاری به منظور اجرای جامع و هماهنگ چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ بر مبنای رویکردی بین‌رشته ای و بین‌بخشی مطابق با اهداف دیگر توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد در کشور، توصیه می کنیم:

 1. تشکیل کارگروه ملی اجرای آموزش ۲۰۳۰ با ریاست وزیر آموزش و پرورش و مشارکت دیگر نهادها (مطابق با مصوبة مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۵ هیات محترم وزیران) ؛
 2. استقرار دبیرخانة کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ در وزارت آموزش ‌وپرورش و تشکیل واحدهای پیگیری اجرای آموزش ۲۰۳۰ در نهادهای مرتبط ؛
 3. پیگیری لازم جهت نهایی سازی سند ملی آموزش ۲۰۳۰ با همکاری کار گروه ملی آموزش ۲۰۳۰ واعضای کمیتة تلفیق سند و آماده‌سازی آن جهت ترجمه و انعکاس به نهادهای بین‌المللی؛
 4. مرور مداوم و منظم ملی و نظارت برپیشبرد اجرای آموزش۲۰۳۰ به عنوان بخشی از نظارت منظم بر اهداف توسعة ملی آموزش در کشور؛
 5. شناسایی ظرفیت ها و توان بالفعل و بالقوة منابع مالی آموزش ۲۰۳۰ در درون و بیرون دولت : تسهیل اختصاص منابع داخلی به آموزش شامل افزایش تخصیص بودجة عادلانة درآمد عمومی به آموزش وارتقای سهم سالانة تعیین شده برای هر یک از شرکای مالی ( اختصاص سالانه حداقل ۴ درصد از GDP و سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع عمومی به بخش آموزش برای بخش غیردولتی) ؛
 6. پرهیز از رویکرد تفکیکی و تجزیه‌گرایانه نسبت به پژوهش در آموزش، انطباق متوازن سیاستها و برنامه ریزیهای کلان آموزشی و پژوهشی با یکدیگر و تاکید و تمرکز ویژه بر شکل گیری چرخة علم از آموزش، فناوری، تجاری سازی و پیوستگی، بازخورد و اثر گذاری متقابل آنها ؛
 7. تحول در معماری کلان برنامة درسی در همة سطوح آموزشی معطوف به افزایش نقش پژوهش در کلیه فرآیندهای یاددهی و یادگیری و توسعة نقش پژوهش به عنوان مولفة یادگیری مکمل و قوام بخشی به امر آموزش؛
 8. بازتعریف مفهوم سواد متناسب با ضرورتهای جهان معاصر و ویژگی‌های یادگیرندگان و بسیج منابع موجود و بالقوه برای دسترسی برابر و عادلانه به سوادآموزی و آموزش پایدار و استفاده از فناوریهای جدید و روشهای انعطاف پذیر در سوادآموزی و آموزش مداوم بزرگسالان با بهره گیری از دانش بین رشته ای و بین بخشی؛
 9. تهیه برنامة جامع نظارت بر برنامه ها و فعالیتهای آموزش پیش‌دبستانی با تاکید برمدیریت جامع و یکپارچه، توسعة کمی و کیفی و ارائه برنامه های منعطف با توجه به آمایش سرزمین؛
 10. مطالعة جامع و مستمر شاخص‌های کیفی، نظارت و ارزیابی در دوره‌های زمانی معین و در ابعاد استانی، ملی و منطقه ای در همة سطوح آموزشی و استقرار نظام تضمین کیفیت و اعتباربخشی ؛
 11. مدیریت جامع و پایدار یادگیری و توسعة نظام‌های سنجش کیفیت جامع و هماهنگ برای یادگیری، و ارزیابی دستاوردهای یادگیری متناسب با آینده‌نگری در نظام آموزش و یادگیری؛
 12. ترویج تغییر باورهای فرهنگی به ویژه در جوامع روستایی و دورافتاده در ممانعت از تحصیل دختران و پیش بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از ترک تحصیل زودهنگام دختران و طراحی شیوه‌های آموزشهای جایگزین و روشهای انعطاف‌پذیر یادگیری برای دختران از قبیل آموزش از راه دور؛
 13.  توجه خاص به تامین معلم برخوردار از شایستگی حرفه ‌ای در مناطق محروم و مرزی و همچنین مدارس خاص دارای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و اهتمام ویژه به بهبود معیشت معلمان و رفع تبعیض در نظام پرداخت معلمان؛
 14.  ترویج درس‌پژوهی در سطوح ملی تا محلی و توسعه شبکه‌های تخصصی ویژه برای به اشتراک گذاری تجربیات و دستاوردهای معلمان وتقویت انگیزه‌های حرفه‌ای و تدوین برنامه های رشد و توسعه حرفه‌ای بر اساس نتایج ارزشیابی‌های دوره ای در عرصة عمل واقعی آموزش و بهبود شرایط و محیط کار و تغییر محیط مدرسه به سمت مرکز توسعة حرفه‌ای معلمان ؛
 15.  برنامه ریزی جامع و هماهنگ جهت توسعه دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به آموزش خصوصا کودکان محروم، معلولین، مهاجران و پناهنده‌گان و استفاده از شیوه های انعطاف‌پذیر آموزش و یادگیری غیررسمی با توجه به تفاوتهای فردی آنها ؛
 16.  بسترسازی لازم برای افزایش دسترسی به آموزشهای فنی و حرفه ای خصوصا برای زنان و جوانان در مناطق محروم و دور افتاده و متناسب سازی برنامه های آموزش فنی و حرفه ای با ظرفیت های بومی مناطق و منطبق بر دستاوردهای سند آمایش سرزمین ؛
 17.  ارتقای شاخصهای کمی و کیفی آموزش های کاربردی در جامعه و فراهم سازی زیر بنای مناسب به منظور بکارگیری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی ؛
 18. تشکیل کارگروه آینده‌پژوهی کار جهت مطالعات تحولات دنیای کار با هدف انطباق آموزش‌های مهارتی اعم از نرم و سخت با نیازهای جدید بازار کار؛
 19.  پوشش کامل زنان و مردان متقاضی دوره های آموزش کسب و کار و کارآفرینی و شناسایی و تعریف عملیاتی شاخص های اندازه گیری تحقق اهداف کمی و کیفی ؛
 20. توجه به دانش، نگرش، مهارتها و ارزشهای لازم برای ساختن جامعه‌ای سالم، پویا و حساس نسبت به شاخصهای حیات اجتماعی و زیست محیطی و توجه به نقش کلیدی فرهنگ در تحقق اهداف توسعه پایدار و یادگیری مادام العمر با تاکید بر رویکرد میان رشته ای در طراحی و تدوین برنامه ها و کتب درسی؛
 21. تدوین، اجرا و پایش ضوابط، استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با ایمن سازی مدارس و برگزاری دوره های آموزشی در سطح کشوری در خصوص موضوعات مختلف مقاوم‌سازی وایمن‌سازی مدارس ؛
 22. بسترسازی کارآفرینی با ایجاد پارکها و مراکز رشد و جذب ایده‌های جدید توسط نخبگان دانش‌آموختة دانشگاهی و جذب نخبگان دانشگاهی درداخل و خارج از کشور به منظور تبدیل فرآیند “فرار مغزها” به “گردش مغزها”؛
 23.  جلب مشارکت بخش غیردولتی درتصمیم‌سازی مرتبط با کلیة زیرنظامهای آموزش غیررسمی و ترویج نقش انجمن‌های علمی در بسط پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و ارتقای کیفیت آموزش؛
 24. فراهم‌آوردن بستر مناسب برای جذب دانشجویان خارجی و اعطای بورس به داوطلبان دیگر کشورها و بهبود کیفیت و تنوع برنامه های مبادله استاد و دانشجو در سطوح ملی و بین‌المللی؛
 25. اتخاذ سیاست‌های موثر و کارآمد در سطوح خرد و کلان اجتماعی به منظور نهادینه‌سازی فرهنگ یادگیری مادام‌العمر در کشور.
Web Analytics