بورس‌های آموزشی یونسکو

 درخواست‌ها بايد در جهت اولويت‌هاي يونسكو در سال  2008 و به شرح زير باشد:
1ـ  آموزش الف-   تقويت نقش رهبري و هماهنگي جهاني يونسكو براي برنامة آموزش براي همه و تأكيد بر هدايت ملي در اين خصوص
ب-   تأمين آموزش كيفي براي همه در همه سطوح آموزشي‌ـ‌از دستيابي به آموزش تا موفقيت در تداوم توسعة پايدار

2ـ  علوم الف-   دانش علمي در خدمت محيط زيست و مديريت منابع طبيعي
ب-   ترويج سياست‌‌گذاري و ظرفيت‌سازي در زمينة علوم، فناوري و نوآوري با تأكيد ويژه بر علوم پايه و انرژي
ج-   مشاركت در آماده‌سازي براي مقابله با بحران وكاهش اثرات بلاياي طبيعي

3ـ  علوم اجتماعي الف-   پيشبرد اصول، رويه‌ها و هنجارهاي اخلاقي مؤثر در توسعة علوم و فناوري
ب-   تقويت ارتباط متقابل بين پژوهش و سياست‌گذاري در زمينة دگرگوني‌هاي اجتماعي به منظور مشاركت در تأمين رفاه انسان‌ها و تضمين برابري در بين آنها ـ پيگيري برنامه‌هاي جديد و با فوريت مرتبط با اخلاق

4ـ  فرهنگ الف-   تقويت نقش فرهنگ در توسعة پايدار
ب-  اهميت تبادل و گفت‌و‌گوي بين فرهنگي براي انسجام اجتماعي، همزيستي و صلح
ج-  حفظ و تقويت پايدار ميراث فرهنگي

5ـ  ارتباطات الف-   ارتقاي دسترسي جهاني به دانش و اطلاعات
ب-    تقويت ساختارهاي اطلاعاتي و رسانه‌هاي مستقل، آزاد و كثرت‌گرا
ج-  حمايت از كشورها در شرايط پس از جنگ و بلاياي طبيعي در زمينه‌هاي فعاليت يونسكو
سهمية هر كشور براي استفاده از اين بورس حداكثر 2 نفر مي‌باشد. شرايط افراد معرفي شده توسط دانشگاه‌ها در كميته‌اي در كميسيون ملی یونسکو مورد بررسي قرار می گیرد تا شايسته‌ترين افراد با توجه به معيارهاي مورد نظر يونسكو انتخاب شوند. متقاضیان می‌توانند از طریق دانشگاه محل تحصیل خود و یا دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقاضای خود را به کمیسیون ملی يونسكو ارسال دارند.
علاقه‌مندان براي دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه زير مراجعه نمایند:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17616&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html