برگزاری کارگاه آموزش برای توسعۀ پایدار، از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ به تاریخ دیگری موکول شد

Print Friendly, PDF & Email

کارگاه آموزش برای توسعۀ پایدار که قرار بود توسط ادارۀکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و با همکاری بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ در بوشهر برگزار شود، به دلیل نامساعد بودن شرایط جوّی به تعویق افتاد. تاریخ جدید متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

Web Analytics