اولین کارگاه اموزشی برنامه ریزی فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی ویژه پایتخت کتاب

Print Friendly, PDF & Email

برای مشاهده گزارش اولین کارگاه اموزشی برنامه ریزی فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی  ویژه پایتخت کتاب کلیک نمایید

Web Analytics