کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اولین جایزه ملي زنان در علم با هدف حمایت از زنان پژوهشگر برگزار می شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اولین جایزه ملي زنان در علم با هدف حمایت از زنان پژوهشگر برگزار می شود

اولین جایزه ملی زنان در علم با هدف حمایت از زنان پژوهشگر تأثیرگذار در حوزه علم، در سال 96، برگزار می شود.
این نخستین بار است که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران، جایزه ملی به زنان در حوزه علم تعلق می گيرد.
این جایزه با هدف شناسایی، معرفی، تشویق و حمایت زنان پژوهشگر تأثیرگذار در حوزه علم و شناسایی سهم تولیدات علمی زنان پژوهشگر در پیشبرد علم برگزار می شود.
گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو- ایران

image_printچاپ

Web Analytics