انتصاب دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران به سمت مدیر مسئولی مجله پیام یونسکو

Print Friendly, PDF & Email

آقای دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران با نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر محمد فرهادی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با موافقت هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت مذکور به سمت مدیر مسئول مجله پیام یونسکو منصوب شدند.

Web Analytics