کمسیون ملی ایران- یوسنکو

التفهیم لاوائل صناعه التنجیم(1390) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

التفهیم لاوائل صناعه التنجیم(1390)

عنوان اثر: التفهیم لاوائل صناعه التنجیم
صاحب اثر: ابوریحان بیرونی ( 362 تا 440 هجري قمري)
محل نگهداري اثر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی ایران
تاریخ ثبت اثر در حافظه جهانی یونسکو: سال 1390
اهمیت اثر: ابوریحان به زبانهاي عربی و سانسکریتتسلط داشت اما یگانه اثري که از او به زبان فارسی برجا
مانده التفهیم است. این کتاب، کهنترین متن فارسی در ریاضیات و نجوم است و از نظر صحت و اعتبار مطالب
علمی و اهمیت ادبی در بین آثار فارسی پس از اسلام کممانند است. ابوریحان این کتاب را به روش پرسش و
پاسخ و به ترتیبی که درك آن براي نوآموزان علم نجوم آسان باشد، در نیمه اول سده پنجم ه.ق براي دختر
نوآموز ایرانی نوشته است.
اهمیت این اثر باعث شده تا به چندین زبان زنده دنیا مانند انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی، روسی و تاجیکی نیز
ترجمه شود.

جهت دانلود کلیک نمایید

image_printچاپ

Web Analytics