کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱جناب آقاي دکتر عبدالحميد احمدي

رئیس کمیته و معاون  فرهنگي، آموزشي و پژوهشي وزارت ورزش و جوانان

۲سرکار خانم  دکتر شیدا مهنامدبیر کمیته و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو- ایران
۳جناب آقاي دکتر غلامرضا شعباني بهارمعاون  ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانان
۴سرکار خانم رباب شهريانمعاون  ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان
۵جناب آقاي دکتر محمد پورکيانيمديرکل  تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۶جناب آقاي مهندس کيومرث هاشميرئيس  کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي
۷جناب آقاي دکتر رجبيرئيس  دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران
۸جناب آقاي دکتر رضا قراخانلورئيس  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
۹جناب آقاي طلوع کياندبيرکل  فدراسيون ورزش‌هاي زورخانه‌اي و پهلواني
۱۰جناب آقاي دکتر رسول خادمرئيس  فدراسيون کشتي جمهوري اسلامي ايران
۱۱جناب آقاي محمود خسروي وفارئيس  کميته ملي پارالمپيک جمهوري اسلامي ايران
۱۲جناب آقاي غلامرضا جعفريرئيس  فدراسيون ورزش روستايي و بازي‌هاي بومي محلي)
۱۳جناب آقاي دکتر شهبازيعضو  هيأت علمي دانشکده تربيت­ بدني دانشگاه تهران
۱۴سرکار خانم سیما  ليموچيعضو  هيأت علمي دانشگاه الزهرا
۱۵سرکار خانم زهرا نعمتيورزشکار  و قهرمان المپیک
۱۶جناب آقاي دکتر حبیب هنريعضو  هيأت علمي دانشکده تربيت بدني دانشگاه علامه طباطبایی
۱۷جناب آقای منوچهر زندینائب رئیس  انجمن ورزشی نویسان ورزشی
۱۸جناب آقای دکتر عباس بهرامرئیس  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

 

 

Web Analytics