کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی علوم‌زمین و ژئوپارک‌ها - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی علوم‌زمین و ژئوپارک‌ها

رديفنام و نام خانوادگيسمت
۱جناب آقای مهندس محمدتقی کره‌ایرئیس  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۲سرکار خانم دکتر مهین گزانیمدیر گروه علوم و دبیر کمیته کمیسیون ملی یونسکو در ایران
۳جناب آقای دکتر مهدی زارعمدیر گروه زلزله‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۴جناب آقای دکتر بهزاد مهرابیعضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی
۵جناب آقای دکترحسین معماریانعضو هیات علمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
۶جناب آقای دکتر فریبرز مسعودیعضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
۷سرکار خانم دکتر راضیه لکمدیرکل محترم برنامه‌ریزی، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸جناب آقای دکتر یوسف ثبوتیرییس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم
۹سرکار خانم فاطمه دهقانعضو هیات علمی بخش زلزله شناسی و مهندسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۱۰جناب آقای اسدالله کشاورز با حقیقتمدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۱سرکار خانم مریم عادینیعضو شورای برنامه ریزی گروه‌های درسی زمین‌شناسی دفتر تالیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و
برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش
۱۲جناب آقای دکتر حمید گشتاسبمدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست
۱۳جناب آقای دکتر فرهاد فرشادکارشناس مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۴جناب آقای دکتر سروش مدبریرئیس انجمن زمین شناسی ایران
۱۵جناب آقای دکتر محمد شکرچی‌زادهرئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
۱۶جناب آقای دکتر علی نجفیمشاور ارشد  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۱۷جناب آقای دکتر ایوب معمارهیات علمی گروه پژوهشی اکتشاف و استخراج پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای

 

Web Analytics