کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی حافظه جهانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی حافظه جهانی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱جناب آقای دکترسید رضا صالحی امیریرئیس  سازمان اسناد و کتابخانه ملی(رئیس کمیته)
۲جناب آقای سعید انبار لوییمدیرکل  ارشیو ها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما
۳جناب آقای دکتر محمدرضا مجیدیرئیس  کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
۴جناب آقای دکتر اکبر ایرانیرئیس  مرکز پژوهشی میراث مکتوب
۵جناب آقای دکتر فرهاد اعتمادیمدیر  گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران
۶جناب آقای محمدرضا فاضل هاشمیرئیس  اداره مخطوطات سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
۷حجت السلام و االمسلمین سید محمود مرعشی  نجفیرئیس  کتابخانه ایت الئه  مرعشی نجفی
۸جناب آقای دکتر فرهاد نظرینماینده  سازمان میراث فرهنگی
۹جناب آقای اصغر پور عزترئیس  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
۱۰سرکار خانم مهندس فریبا فرزاممتخصص و کارشناس  میراث مستند
۱۱جناب آقای دکتر محمد حسن سمسارمتخصص و کارشناس   میراث فرهنگی/نسخ خطی
۱۲حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد علی احمدی ابهریمشاور  رئیس و رئیس خدمات پارلمانی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
۱۳جناب آقای سید علی موجانیپژوهشگر و محقق  اسناد و مدارک تاریخی
۱۴جناب آقای نادر مطلبی کاشانینویسنده  و نسخه‌شناس
۱۵جناب آقای عماد‌الدین شیخ‌الحکمائینویسنده  و نسخه‌شناس
۱۶جناب آقای مرتضی دامن پاکمعاون  پژوهشی مرکز اموزش و پژوهش های بین الماللی وزارت امور خارجه
Web Analytics