کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی انسان و کره مسکون - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی انسان و کره مسکون

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱جناب آقای دکتر فرهاد دبیریمعاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست
 

۲

سرکار خانم دکتر مهین گزانیمدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو
۳جناب آقای دکتر اصغر محمدی فاضلرئیس دانشکده محیط زیست
۴جناب آقای دکتر حمید گشتاسبمدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست
۵جناب آقای دکتر عباداله محمودی طالقانیعضو شورای عالی جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
۶جناب آقای فرهاد نظریمدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۷جناب آقای دکتر عباس رنجبرهیات علمی و رئیس پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی
۸جناب آقای رضا جنیدیکارشناس اداره امور بین الملل محیط زیست وزارت امور خارجه
۹جناب آقای دکتر محسن مظلوم فارسی بافمدیرکل برنامه ریزی انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت
۱۰جناب آقای دکتر مجتبی پالوجمدیر گروه توسعه روستایی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
۱۱جناب آقای دکتر حمیدرضا تشیعیمعاون نظارت بر بهره برداری آب و فاضلاب کشور وزارت نیرو
۱۲سرکار خانم فاطمه عبادتیکارشناس دفتر امور ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۳جناب آقای اله مراد عفیفی پورمشاور معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
۱۴جناب آقای علی الهیار ترکمنرئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱۵جناب آقای دکتر محمدرضا تابشرئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی
۱۶جناب آقای دکتر ناصر مهردادیمدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران
۱۷جناب آقای دکتر حمیدرضا غفارزادهمدیرکل امور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی
۱۸جناب آقای دکتر محمدعلی کمالیمعاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
Web Analytics