کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای كمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای كمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 جناب آقای دکتر علیرضا باقری نایب رییس کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو
2 جناب آقای دکتر محقق داماد عضو محترم هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
3 جناب آقاي دکتراحسان شمسي کوشکي رییس کمیته اخلاق کشوری وزارت بهداشت و درمان پزشکی
4 جناب آقاي دکتر عليرضا زالي رئيس محترم سازمان نظام پزشکي کشور
5 جناب آقاي دکتر بهزاد قره ياضي رئيس محترم پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران
6 جناب آقاي دکتر رضا عماني سامانی مدير محترم گروه اپيدميولوژي و سلامت باروري پژوهشگاه رويان
7 آقای دکتر سید ضیا الدین تابعی مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8 جناب آقای دکتر محمد مهدي آخوندي رئیس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه ابن سینا
9 سرکار خانم دکتر جواهريان مدیرکل توسعه پایدار سازمان حفاظت محيط زيست
10 سرکار خانم دکتر شهین اعوانی معاونت محترم آموزشی بنیاد حکمت و فلسفه ایران
11 جناب آقای دکتر هومن لیاقتی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
12 سرکار خانم دکتر اعظم ايرجي زاد عضو کمیته بین المللی اخلاق در علم و فناوری یونسکو
13 جناب آقاي دکتر سيد محمد اکرمي عضو هيأت مديره شرکت پالايش و پژوهش خون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
14 جناب آقاي دکتر عليرضا ميلاني فر عضو محترم هيأت علمي پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي ـ ابن سينا
15 جناب آقای دکتر هومن کاظمی معاون محترم امور بین الملل دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران
16 جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی نایب رییس محترم انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
17 جناب آقای دکتر زمانی رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
18 سرکار خانم دکتر شیدا مهنام دبیر محترم کمیته و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران
19 جناب آقای دکتر محمود عباسی رییس کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
20 جناب آقاي دکتر جابر قره داغی مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکي قانوني کشور
21 جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی عضو محترم مجلس خبرگان
image_printچاپ
Web Analytics