کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای كمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای كمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱جناب آقای دکتر علیرضا باقرینایب رییس کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو
۲جناب آقای دکتر محقق دامادعضو محترم هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۳جناب آقاي دکتراحسان شمسي کوشکيرییس کمیته اخلاق کشوری وزارت بهداشت و درمان پزشکی
۴جناب آقاي دکتر عليرضا زاليرئيس محترم سازمان نظام پزشکي کشور
۵جناب آقاي دکتر بهزاد قره ياضيرئيس محترم پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران
۶جناب آقاي دکتر رضا عماني سامانیمدير محترم گروه اپيدميولوژي و سلامت باروري پژوهشگاه رويان
۷آقای دکتر سید ضیا الدین تابعیمدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۸جناب آقای دکتر محمد مهدي آخونديرئیس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه ابن سینا
۹سرکار خانم دکتر جواهريانمدیرکل توسعه پایدار سازمان حفاظت محيط زيست
۱۰سرکار خانم دکتر شهین اعوانیمعاونت محترم آموزشی بنیاد حکمت و فلسفه ایران
۱۱جناب آقای دکتر هومن لیاقتیعضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
۱۲سرکار خانم دکتر اعظم ايرجي زادعضو کمیته بین المللی اخلاق در علم و فناوری یونسکو
۱۳جناب آقاي دکتر سيد محمد اکرميعضو هيأت مديره شرکت پالايش و پژوهش خون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۱۴جناب آقاي دکتر عليرضا ميلاني فرعضو محترم هيأت علمي پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي ـ ابن سينا
۱۵جناب آقای دکتر هومن کاظمیمعاون محترم امور بین الملل دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران
۱۶جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبینایب رییس محترم انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
۱۷جناب آقای دکتر زمانیرئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
۱۸سرکار خانم دکتر شیدا مهنامدبیر محترم کمیته و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران
۱۹جناب آقای دکتر محمود عباسیرییس کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
۲۰جناب آقاي دکتر جابر قره داغیمدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکي قانوني کشور
۲۱جناب آقای دکتر محسن اسماعیلیعضو محترم مجلس خبرگان
Web Analytics