کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی آموزش - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی آموزش

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱جناب آقای دکتر غلامعلی احمدی استاد  دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی
۲جناب آقای دکتر محسن اسدی لاری مدیرکل   امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳جناب آقای دکتر علی الهیار ترکمنرئیس  اداره امور عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۴جناب آقای دکتر کوروش پرنداستاد  دانشگاه شهید بهشتی
۵جناب آقای مهندس محمد دیمه ورمعاون  آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
۶جناب آقای مهندس علی زرافشانمعاون  آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
۷جناب آقای دکتر سعید سرابیمدیر  همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه صدا و سیما
۸جناب آقای دکتر محمدرضا سپهریرئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
۹جناب آقای دکتر محمود صادقیرئیس کمیسیون انجمن های علمی اران
۱۰جناب آقای دکتر عبدالرسول عمادیرئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش
۱۱جناب آقای دکتر علی عباسپور تهرانی فردرئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
۱۲جناب آقای دکتر محمود مهر محمدیسرپرست  دانشگاه فرهنگیان
۱۳جناب آقای دکتر یداله مهرعلیزادهاستاد  دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۴سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهیرئیس  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۱۵دکتر مهدی نوید ادهم دبیرکل  شورای عالی آموزش و پرورش
۱۶جناب آقای دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی استاد  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
۱۷سرکار خانم دکتر محدثه محب‌حسینی رئیس گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دبیر کمیته

 

Web Analytics