کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی آموزش عالی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی آموزش عالی

ردیف    نام و نام خانوادگی                       پست سازمانی
۱جناب آقای دکتر وحید احمدیمعاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲جناب آقای دکتر محمد اخباریرئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
۳جناب آقای دکتر حسین سالارآملیقائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم
۴جناب آقای دکتر سلیمیرئیس دانشگاه علامه طباطبائی
۵جناب آقای دکتر رستمی ابوسعیدیسرپرست دانشگاه پیام نور
۶جناب آقای دکتر شریعتی نیاسرمعاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۷جناب آقای دکتر شفیعیرئیس دانشگاه فنی و حرفه ای
۸جناب آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفیمعاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
۹جناب آقای دکتر لاریجانیمعاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۰جناب آقای دکتر معتمدیرئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۱جناب آقای دکتر وطنیمعاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۱۲جناب آقای دکتر جعفر توفیقی( عضو حقیقی)
۱۳جناب آقای دکتر سعید سهراب پور( عضو حقیقی)
۱۴جناب آقای دکتر حسن ظهور( عضو حقیقی)
۱۵سرکار خانم دکتر محدثه محب‌حسینیرئیس گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دبیر کمیته

 

Web Analytics