کمسیون ملی ایران- یوسنکو

ارتباط با کارمندان - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

 

مدیریت:
دبیرکل: دکتر حجت‌الله ایوبی

دبیرکل: دکتر حجت‌الله ایوبی

پست الکترونیک: sg@irunesco.org
شماره تماس:22227825 -22269167
نمابر: 22252536 - 22269168

دفتر:

مسئول دفتر: مریم کاشانیان

مسئول دفتر: مریم کاشانیان

شماره های تماس: 22227825 -22269167
نمابر: 22252536 - 22269168

معاونین و مشاورین:

مشاور فرهنگی: دکتر عبدالمهدی مستکین

مشاور فرهنگی: دکتر عبدالمهدی مستکین

پست الکترونیک: culture@irunesco.org
شماره تماس:

مشاور اجرایی: لیلا افاضل  

مشاور اجرایی: لیلا افاضل  

پست الکترونیک: afazel@irunesco.org
شماره تماس: 22269164

معاون اجرایی: آقای جواد صباغ

معاون اجرایی: آقای جواد صباغ

شماره تماس: 22269164

مشاور هنری: محمد حیدری

مشاور هنری: محمد حیدری

مشاور امور بين‌الملل: مهدی حسینی

مشاور امور بين‌الملل: مهدی حسینی

مشاور دبیرکل: محمد میرزایی

مشاور دبیرکل: محمد میرزایی

گروه آموزش:

سرپرست گروه : دکتر نسرین فخزی

سرپرست گروه : دکتر نسرین فخزی

پست الکترونیک: education@irunesco.org
شماره تماس: 22261396

کارشناس : پیمانه پورهادی

کارشناس : پیمانه پورهادی

پست الکترونیک: education@irunesco.org
شماره تماس: 22261396

گروه علوم طبیعی:

سرپرست گروه: دکتر محدثه محب‌حسینی

سرپرست گروه: دکتر محدثه محب‌حسینی

پست الکترونیک: science@irunesco.org
شماره تماس: 22259726

 کارشناس: سحر احمدی‌زاده

 کارشناس: سحر احمدی‌زاده

پست الکترونیک: science@irunesco.org
شماره تماس: 22259726

گروه علوم اجتماعی:

مدیر گروه : دکتر شیدا مهنام

مدیر گروه : دکتر شیدا مهنام

پست الکترونیک:socialsciences@irunesco.org
شماره تماس:22261398

کارشناس: ندا سیفی پور

کارشناس: ندا سیفی پور

پست الکترونیک:socialsciences@irunesco.org
شماره تماس:22261398

گروه فرهنگ:

کارشناس: دکتر مهرناز پیروزنیک

کارشناس: دکتر مهرناز پیروزنیک

پست الکترونیک: culture@irunesco.org
شماره تماس: 22254339

کارشناس: دکتر لیلا عیسی‌وند

کارشناس: دکتر لیلا عیسی‌وند

پست الکترونیک: culture@irunesco.org
شماره تماس: 22254339

گروه ارتباطات:

مدیرگروه: دکتر فرهاد اعتمادی

مدیرگروه: دکتر فرهاد اعتمادی

پست الکترونیک: Communication@irunesco.org
شماره تماس: 22261397

کارشناس : اکرم رحیمی

کارشناس : اکرم رحیمی

پست الکترونیک: Communication@irunesco.org
شماره تماس: 22261397

دبیرخانه مرکزی:

مسئول دبیرخانه: علی سیاری پورخامنه

مسئول دبیرخانه: علی سیاری پورخامنه

پست الکترونیک: dabirkhaneh@irunesco.org
شماره تماس: 22250895

دبیرخانه و شبکه دولت: لیلا جوادی

دبیرخانه و شبکه دولت: لیلا جوادی

پست الکترونیک: dabirkhaneh@irunesco.org
شماره تماس: 22250895

واحدها:

سربرست انتشارات: فریده پور هادی خمامی

سربرست انتشارات: فریده پور هادی خمامی

پست الکترونیک: pourhadi@irunesco.org
شماره تماس: 22261390

مدير ارتباطات و امور بين الملل: دکتر امیر روشن‌بخش قنبری

مدير ارتباطات و امور بين الملل: دکتر امیر روشن‌بخش قنبری

شماره تماس: 22269161

مسئول امور اداری: رضا رجبی

مسئول امور اداری: رضا رجبی

پست الکترونیک: rajabi@irunesco.org
شماره تماس: 22269162

مسئول امور مالی: مریم سنایی

مسئول امور مالی: مریم سنایی

پست الکترونیک: sanaei@irunesco.org
شماره تماس: 22269165

مسئول فناوری اطلاعات: نازنین صادقی شقاقی

مسئول فناوری اطلاعات: نازنین صادقی شقاقی

پست الکترونیک:itunit@irunesco.org
شماره تماس: 22269166

مسئول واحد ترجمه: فروغ رضایی

مسئول واحد ترجمه: فروغ رضایی

پست الکترونیک:rezaei@ irunesco.org
شماره تماس: 22269161

مسئول روابط عمومی: سلمه غیاثی

مسئول روابط عمومی: سلمه غیاثی

پست الکترونیک:info@ irunesco.org
شماره تماس: 22269161

کارپرداز و مسئول فروش انتشارات: محسن اسماعیل زاده

کارپرداز و مسئول فروش انتشارات: محسن اسماعیل زاده

شماره تماس: 22261399

مرکز تلفن

مرکز تلفن

شماره های تماس با کمیسیون ملی یونسکو:
(021)22279885-2251364-22222852-22250890-22250884-22259728-22250885

مسئول اسناد و کتابخانه مرکزی:

مسئول اسناد و کتابخانه مرکزی:

پست الکترونیک:
شماره تماس:

تدارکات:

راننده دبیرکل: سعید بیرامی

راننده دبیرکل: سعید بیرامی

تشریفات: محمدکریم‌زاده

تشریفات: محمدکریم‌زاده

نگهبانی: علی دوراندیش

نگهبانی: علی دوراندیش

خدمات: علی محمدپور

خدمات: علی محمدپور

Web Analytics