کمسیون ملی ایران- یوسنکو

ارتباط با کارمندان - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو-ایران تشکیل شده است از ۲۹ نفر اعضای آن که در بخش‌های برنامه‌ای،پشتیبانی و اجرایی مشغول به خدمت می‌باشند و تماس با آنها از طریق زیر امکان‌پذیر می‌باشد.

مدیریت:
دبیرکل: دکتر حجت‌الله ایوبی

دبیرکل: دکتر حجت‌الله ایوبی

پست الکترونیک: sg@irunesco.org
شماره تماس:22227825 -22269167
نمابر: 22252536 - 22269168

دفتر:

مسئول دفتر: مریم کاشانیان

مسئول دفتر: مریم کاشانیان

شماره های تماس: 22227825 -22269167
نمابر: 22252536 - 22269168

معاونین:

مشاورین:

مشاور اجرایی: لیلا افاضل  

مشاور اجرایی: لیلا افاضل  

پست الکترونیک: afazel@irunesco.org
شماره تماس: 22269164

گروه آموزش:

مدیر گروه : دکتر محدثه محب‌حسینی

مدیر گروه : دکتر محدثه محب‌حسینی

پست الکترونیک: education@irunesco.org
شماره تماس: 22261396

کارشناس : پیمانه پورهادی

کارشناس : پیمانه پورهادی

پست الکترونیک: education@irunesco.org
شماره تماس: 22261396

گروه علوم طبیعی:

مدیر گروه: دکتر مهین گزانی

مدیر گروه: دکتر مهین گزانی

پست الکترونیک: science@irunesco.org
شماره تماس: 22259726

کارشناس: مهرناز پیروزنیک

کارشناس: مهرناز پیروزنیک

پست الکترونیک: science@irunesco.org
شماره تماس: 22259726

 کارشناس: سحر احمدی‌زاده

 کارشناس: سحر احمدی‌زاده

پست الکترونیک: science@irunesco.org
شماره تماس: 22259726

گروه علوم اجتماعی:

مدیر گروه : دکتر شیدا مهنام

مدیر گروه : دکتر شیدا مهنام

پست الکترونیک:socialsciences@irunesco.org
شماره تماس:22261398

کارشناس: ندا سیفی پور

کارشناس: ندا سیفی پور

پست الکترونیک:socialsciences@irunesco.org
شماره تماس:22261398

گروه فرهنگ:

مدیر گروه : دکتر عبدالمهدی مستکین

مدیر گروه : دکتر عبدالمهدی مستکین

پست الکترونیک: culture@irunesco.org
شماره تماس: 22254339

کارشناس: دکتر مسعود یوسف حصیرچین

کارشناس: دکتر مسعود یوسف حصیرچین

پست الکترونیک: culture@irunesco.org
شماره تماس: 22254339

گروه ارتباطات:

مدیرگروه: دکتر فرهاد اعتمادی

مدیرگروه: دکتر فرهاد اعتمادی

پست الکترونیک: Communication@irunesco.org
شماره تماس: 22261397

کارشناس : اکرم رحیمی

کارشناس : اکرم رحیمی

پست الکترونیک: Communication@irunesco.org
شماره تماس: 22261397

دبیرخانه مرکزی:

مسئول دبیرخانه: علی سیاری پورخامنه

مسئول دبیرخانه: علی سیاری پورخامنه

پست الکترونیک: dabirkhaneh@irunesco.org
شماره تماس: 22250895

دبیرخانه و شبکه دولت: لیلا جوادی

دبیرخانه و شبکه دولت: لیلا جوادی

پست الکترونیک: dabirkhaneh@irunesco.org
شماره تماس: 22250895

واحدها:

سربرست انتشارات: فریده پور هادی خمامی

سربرست انتشارات: فریده پور هادی خمامی

پست الکترونیک: pourhadi@irunesco.org
شماره تماس: 22261390

مسئول امور اداری: رضا رجبی

مسئول امور اداری: رضا رجبی

پست الکترونیک: rajabi@irunesco.org
شماره تماس: 22269162

مسئول امور مالی: مریم سنایی

مسئول امور مالی: مریم سنایی

پست الکترونیک: sanaei@irunesco.org
شماره تماس: 22269165

مسئول فناوری اطلاعات: نازنین صادقی شقاقی

مسئول فناوری اطلاعات: نازنین صادقی شقاقی

پست الکترونیک:itunit@irunesco.org
شماره تماس: 22269166

مسئول واحد ترجمه: فروغ رضایی

مسئول واحد ترجمه: فروغ رضایی

پست الکترونیک:rezaei@ irunesco.org
شماره تماس: 22269161

مسئول روابط عمومی: سلمه غیاثی

مسئول روابط عمومی: سلمه غیاثی

پست الکترونیک:info@ irunesco.org
شماره تماس: 22269161

کارپرداز و مسئول فروش انتشارات: محسن اسماعیل زاده

کارپرداز و مسئول فروش انتشارات: محسن اسماعیل زاده

شماره تماس: 22261399

مرکز تلفن

مرکز تلفن

شماره های تماس با کمیسیون ملی یونسکو:
(021)22279885-2251364-22222852-22250890-22250884-22259728-22250885

مسئول اسناد و کتابخانه مرکزی:

مسئول اسناد و کتابخانه مرکزی:

پست الکترونیک:
شماره تماس:

تدارکات:

راننده دبیرکل: سعید بیرامی

راننده دبیرکل: سعید بیرامی

تشریفات: محمدکریم‌زاده

تشریفات: محمدکریم‌زاده

نگهبانی: علی دوراندیش

نگهبانی: علی دوراندیش

خدمات: علی محمدپور

خدمات: علی محمدپور

Web Analytics