کمسیون ملی ایران- یوسنکو

آموزش کیفی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آموزش کیفی

کمیسیون ملی براي نيل به هدف توانمندسازی افراد واجد شرایط یادگیری، در آموزش کیفی در همة سطوح نظام آموزشی و تدوین رویکردهای ابتکاری مبتنی بر استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در کشور مشارکت می‌کند. گسترش آموزش كيفي از طريق بهبود ساختار نظام‌هاي آموزشي، ايجاد تنوع در محتوا و روش‌هاي آموزش و پرورش، توسعة آموزش علوم و فناوري و بهبود شيوه‌هاي نظارت و ارزشيابي از زمینه‌های اصلی فعالیت ادارة آموزش این کمیسیون است. آموزش كيفي همچنين شامل آموزش مدني به ويژه آشنايي با مفاهيم حقوق بشر، دموكراسي، فرصت‌هاي برابر آموزشي براي دختران و پسران، ارزش‌هاي مشترك جهاني و بهبود منابع مادي و انساني به منظور ارتقاي كيفيت زندگي است.
برخي از فعاليت‌هاي انجام شده در اين خصوص عبارت است از:
-برگزاري كارگاه ترويج صلح و حقوق بشر در مدارس ابتدايي با هدف گسترش آشنايي با ابعاد مختلف حقوق  كودك، تبيين پديدة كودك‌ آزاري در خانواده، مدرسه و جامعه؛ مطالعه در مورد طرز تلقی‌ها و شناخت والدین در مورد پیشگیری از استعمال مواد مخدر از طریق آموزش کودکان و نوجوانان
-کارگاه آموزشی استفاده از فناوری اطلاعات (IT) برای نابینایان (تهران، 1385)
-انجام طرح پژوهشی دربارة ارتقای درک مفهومی دانش آموزان (1385)
-برگزاری کارگاه ترویج صلح و حقوق بشر در مدارس ابتدايی
-آشنايي با مباني مدارا و فرهنگ صلح، شيوه‌هاي مديريت حل تعارض و رعايت حقوق دانش‌آموزان در مدرسه (تهران، 1384)
-کارگاه منطقه‌ای نقش آموزش در پاسخگویی به چالش‌های جهان معاصر: آموزش کیفی ابزار اصلی تحقق توسعه پایدار(29 خرداد 1390)
-برگزاری نشست هم‌اندیشی تخصصی در زمینه چالش‌های آموزش کیفی در ایران (تهران، 1389)
-برگزاری نشست ارتقای حمایت از برنامه آموزش برای همه: آموزش کیفی از دیدگاه توسعه پایدار (تهران، 1389)
-برگزاری کارگاه منطقه‌ای نقش آموزش در پاسخگویی به چالش‌های جهان معاصر: آموزش کیفی، ابزار اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار (تهران، 1390)
-برگزاری نشست تخصصی ارتقای کیفیت در آموزش و یادگیری با تاکید بر نقش معلمان (تهران، 1393)
image_printچاپ
Web Analytics