آموزش کیفی، برابری و توسعه پایدار؛ بینشی کل‌گرایانه از طریق چهار کنفرانس جهانی یونسکو

برای مشاهده متن کلیک نمایید(PDF)